top of page
  • Forfatterens bildeHelge Løvskar

Naturrestaurering?

Naturrestaurering er prosessen hvor mennesker aktivt arbeider for å gjenopprette eller forbedre økosystemers naturlige tilstand og funksjoner. Dette kan innebære å rydde opp i forurensede områder, gjeninnføre stedegne arter, gjenåpne elveleier, og restaurere naturlig vegetasjon. Målet er å styrke biologisk mangfold og øke økosystemenes evne til å levere essensielle tjenester som ren luft og vann, samtidig som det støtter lokalsamfunnenes velvære og naturbasert rekreasjon.Kart over hovedelver mot indre Oslofjord viser omsøkte elver, Alnaelva (nr 7) og Ljanselva (nr.8). Røde markeringer viser lukkede strekk. Kilde Elver og bekker - Vannmiljø og overvann - Oslo kommune.

Elvene som renner ut i Oslofjorden spiller en vesentlig rolle for vesentlig rolle for tilstanden i fjorden. Alnaelva, tidligere en forurenset elv i Oslo, står derfor sentralt i flere naturrestaureringsprosjekter.


Forskerne fokuserer blant annet på å bedre vannkvaliteten, kartlegge tilstedeværeslen av arter, åpne lukkede elvestrekninger og gjenopprette kantvegetasjonen. Prosjektetene tar sikte på å revitalisere elvens økosystem og forbedre den lokale biologiske mangfoldigheten, samtidig som det gir nye rekreasjonsmuligheter for innbyggerne. Tiltakene omfatter alt fra rydding av forurensninger til gjeninnføring av naturlige vannprosesser og flora langs elvebredden.


NIVA har et iverksatt et omfattende arbeid - les mer om det i detaljene her.NIVA med restaureringsprosjekt i Alna

Fjordskolen etablerer et samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Statsforvalteren. Sammen skal vi utføre miljø-DNA-testing i Alnaelva og Ljanselva for å vurdere potensialet for gjeninnføring av elvemusling i disse vassdragene. Gjennom en integrert tilnærming som kombinerer faglig ekspertise fra biologi, økologi og miljøvitenskap, sikter prosjektet mot å etablere robuste strategier for habitatbevaring og økologisk restaurering.


Målet for kartlegging av elvemusling (Margaritifera margaritifera) i Alnaelva og Ljanselva ved hjelp av miljø-DNA er å oppdage og vurdere mulighetene for å reintrodusere elvemuslingen i disse områdene.


Resultatene fra dette samarbeidet forventes å føre til utvikling av konkrete bevaringstiltak samt undervisningsprogrammer ved Fjordskolen. Disse programmene vil engasjere og utdanne både studenter og lokalsamfunnet om viktigheten av biodiversitet og miljøforvaltning, og styrke deres engasjement i bevaringsarbeidet for Oslofjordens vassdrag.
7 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Comments


bottom of page