top of page
  • post31369

Oslofjordens blå skogerSABIMA: Bidra til at barn og unge får et nærere forhold til naturverdiene i Oslofjorden gjennom klok kunnskapsformidling som skaper nysgjerrighet og egne oppdagelser.


  • Målgruppe: Barn, unge og familier

  • Sted: Fysisk undervisning og kurs ved Ormsund, digitalt undervisningsopplegg for hele Norge

  • Når: 2021 - 2023

  • Samarbeidspartnere: Norsk institutt for vannforskning (NIVA v/Eli Rinde), Norsk institutt for naturforskning (NINA v/Sindre Molværsmyr), Universitetet i Oslo (UiO v/ Nils Chr. Stenseth og Joël Durant), Havforskningsinstituttet (HI v/Jonas Thormar), Urban Living Laboratory (v/Elin T. Sørensen), Norsk institutt for Bioøkonomi (NIBIO v/Andreas Trau), Fjordskolen ved Ormsund (v/Tillik Haustveit), og Marinbiologene AS (v/Kristina Øie Kvile og Guri Sogn Andersen), Norsk Zoologisk Forening, Norsk Botanisk Forening, Besøkssenter Våtmark Oslo, og Haukeblikk Film (v/Hauk Are Fjeld). I tillegg bidrar enkeltpersoner fra skoleverket og miljøforvaltning med sin ekspertise.


Kontakt: Prosjektleder Norith Eckbo, politisk seniorrådgiver i Sabima. 


Oslofjorden trenger den yngre generasjonen

Fjorden trenger at den kommende generasjonen har kunnskap om artene som bor der og hva som skal til for å gjøre fjorden frisk igjen. Artsrike fjorder og hav er et av våre viktigste forsvar mot effektene av de kommende klimaendringene, og det er de unge som kommer til å sitte igjen med problemet om vi ikke handler nå. Mange unge i dag opplever derfor stor bekymring for sin egen framtid, i en turbulent fase av livet der de også skal finne seg selv. Ved å gi unge kunnskap om samspillet i fjordens økosystem, og som vi mennesker også er en del av, skaper vi ikke bare omtanke og engasjement, men barn og unge får føle på et håp om at det nytter å bry seg. De vil også lære at de kan være med på å forme fremtiden for seg selv og fjorden på en god måte. Når vi vet hvordan fjordens arter fungerer sammen i økosystemet, kan vi spille på lag med naturen og finne gode naturbaserte løsninger for å restaurere naturen vi har ødelagt. Vi mangler i dag mye kunnskap om hvilke arter som lever hvor og hvilke arter som er i tilbakegang, og både forskning og forvaltning vil derfor ha god nytte av flere unge observatører som kan rapportere om artsfunn og endringer i fjorden. I dette prosjektet vil barn og unge ta del i hele prosessen: de vil lære å kjenne igjen arter, bidra med artsobservasjoner, få kunnskap om samspillet mellom artene, ta kunnskapen i bruk ved å utforme gode naturbaserte løsninger, og medvirke i deres egen tilgang til naturgoder i Oslofjorden i fremtiden. Prosjektet tar utgangspunkt i Oslofjorden som "case", men undervisningsmateriell vil også tilpasses marine økosystemer i hele landet.

Prosjektet er delt i tre moduler som til sammen tar for seg kunnskap om det marine livet i fjæra, fjordens helseindikatorer, og fjordens økologiske funksjoner og helsetilstand.


1. Skattejakt i fjæra

Hensikt: Øke barn og unges kunnskap om og oppdagelse av marine arter i fjæra.

I del 1 vil barn og unge vil lære seg å kjenne igjen arter, få kunnskap om samspillet mellom artene som lever i fjorden, og benytte kunnskapen til å bidra med marine artsobservasjoner i Artsdatabanken og utforme marine boliger (koblet på prosjektet Under/Sjø). Barn og unge vil være med å finne opp løsninger for naturbaserte restaureringstiltak for Oslofjorden. Vi skal utforme undervisningsmateriell som består av artsnøkler og økologisk guide med bilder, tekst, aktiviteter, video, illustrasjoner og infografikk som er tilpasset barn og unge som målgruppe og kompetansemål i nasjonal læreplan.


2. Måkedagbøker

Hensikt: Øke barn og unges kunnskap og engasjement for Oslofjordens trusler og helsetilstand gjennom å følge livet til fjordens måker.

Måker er på toppen av næringskjeden i blå skoger og er viktige helseindikatorer for fjorden. I del 2 vil vi ta barn og unge med inn i livet til fjordbyens sjøfugler. Gjennom å feste aktivitetsmålere på måker som hekker i fjorden får vi informasjon om hvordan måkene bruker fjorden og byen. Barn og unge vil få være med å tolke og formidle resultatene via egne visualiseringer av resultatene fra forskningen og utforme måkedagbøker. Gjennom dette vil målgruppen også få og bruke vitenskapelig kunnskap om måkenes biologi og trusler til å visualisere fjordens tilstand gjennom måkenes liv.


3. Fjordhelse-guide

Hensikt: Øke barn og unges kunnskap om fjordens økologiske funksjoner og styrke deres kraft til å medvirke i løsninger for fjorden miljøproblemer.

De blå skogene er selve fundamentet i Oslofjordens økosystem. I del 3 vil vi ta med barn og unge inn i Oslofjordens økosystem, ta en nærmere titt på systemets samspill og funksjoner, og spesielt hvordan vi mennesker er i ferd med å ødelegge balansen mellom artene som lever der. Barn og unge vil selv være med å finne opp og formidle løsninger for bevaring og forvaltning av naturverdier og naturressurser i fjorden. Sammen med forskere skal vi sammenstille vitenskapelig kunnskap om tilstanden til fjordens økologiske funksjoner og mulige tipping-points. Vi skal bruke dette til å utforme undervisningsmateriell i form av en fjordhelse-guide som forteller om økologisk tilstand i fjorden, hvordan vi mennesker påvirker fjorden og hvilke løsninger som finnes.


Forskningsdrevet undervisning

Oslofjordens blå skoger knytter forskning, formidling og undervisning tettere sammen. Vi vil at barn og unge skal ha tilgang til oppdatert vitenskapelig kunnskap om fjorden sin, og forstå hvordan forskning fungerer slik at de selv kan bidra og medvirke. Alt av undervisningsmateriell i dette prosjektet baserer seg på oppdatert forskning, samtidig som barn og unge får anledning til å bidra inn i naturkartlegging, overvåking og forskning, både med funn og nye spørsmål. På den måten sikrer vi en forskningsdrevet undervisning, med en sterkere kobling mellom akademia og framtidens fjordbeboere. I del 1 vil barn og unge få være med å finne opp naturbaserte løsninger for restaurering av fjorden og kartlegge arter i fjæra. I del 2 får de være med å undersøke hvordan måkene bruker fjorden og formidle fjordens trusler gjennom måkedagbøker. I del 3 vil vi sammenstille kunnskap og utarbeide en fagfellevurdert artikkel (review) om fjordens økologiske tilstand, og dermed bidra med ny kunnskap om fjorden. I alle deler vil barn og unge være med å formidle resultater til forvaltning og politikere.

32 visninger

Siste innlegg

Se alle

Havets dag

Comentarios


bottom of page